redigeret og opdateret 03-11-2021

Livets Bog

Bd. 1

Fortale

Livets oplevelse

1. Ethvert levende væsen, der kommer til verden, ligegyldigt hvad enten det hører ind under det væsenssamfund, vi kalder "den jordiske menneskehed", eller det hører ind under de former for liv, der ytrer sig gennem det, vi er vant til at opfatte som "dyr", "planter" og "mineraler", er alle uden undtagelse genstand for livets oplevelse.

 

Væsenerne og skæbnen

2. Da livets oplevelse kun kan eksistere i form af en vekselvirkning mellem to former for energi, nemlig den fra universet i form af vore omgivelser, og den fra vort eget indre i form af vor manifestation udstrålende energi, og denne vekselvirkning i form af livets oplevelse netop er identisk med skabelsen af vor tilværelse, vil det være klart indlysende, at vi hver især udgør en ikke ringe faktor i denne skabelsen af vor skæbne, i særdeleshed fordi vi indenfor et vist område netop er i besiddelse af en såkaldt "fri vilje".

Behag og ubehag

3. Dette vil igen sige det samme som, at ethvert væsen er stillet overfor et ocean af kræfter, hvis samlede manifestation under begrebet "naturen", i form af elementerne, i form af stof eller materie, i form af tankeklimaer, og i særdeleshed i form af medvæsener, er i stand til at påvirke det under en skala af højst forskellige former for manifestation, der strækker sig fra de mest frygtelige former for ubehag til de mest vidunderlige og strålende former for behag.

Denne gigantiske kraftorganisation kan altså ligeså let påvirke individet rædselsfuldt og frygteligt, som den kan påvirke det behageligt eller lykkeligt, og er således en i lige grad medvirkende faktor i såvel skabelsen af en lykkelig som ulykkelig skæbne for individet.

Vor egen viden og skæbnen

4. Som jeg nævnte før, er vi ikke helt prisgivet disse mægtige kræfter, men udgør i virkeligheden indenfor det område, der beherskes af vor fri vilje, den dominerende faktor i reguleringen af disse mægtige kræfters indflydelse på vor egen tilværelse.

Men da den største faktor bag vor fri vilje igen normalt er vor egen viden, vil det være afhængigt af denne videns rækkevidde, om vi vil få en lykkelig eller ulykkelig skæbne.

Thi hvis denne viden ikke strækker sig til kendskabet til de realiteter, der er identiske med den uundgåelige, nødvendige basis for en fuldt ud harmonisk og lykkebringende harmoni mellem vore manifestationer og verdensenergierne, vil vi i tilsvarende grad, som vort kendskab afviger herfra, få en mindre fuldkommen skæbne eller oplevelse af livet.

Vor viden vil altså i virkeligheden være den dominerende faktor i reguleringen af vor vekselvirkning med den af naturen mod os rettede påvirkning.

Alt eftersom vi forstår at undgå de energiformer, der er ubehagelige og uskønne, kommer vi netop mere og mere ind under de energiformer, der er skønne og behagelige.

Kampen for tilværelsen. Udvikling

5. Et blik ud over verden vil vise os, at de levende væseners manifestation eller den såkaldte "kampen for tilværelsen" netop er identisk med intet mere eller mindre end en stræben efter at overvinde alt, hvad der er af ubehagelig natur.

Når vi bygger huse, når vi går iført klæder, så er det jo kun for dermed at overvinde de af verdensenergierne, der i form af et uheldigt klima ellers ville underminere vor oplevelse af livet.

Det samme gør sig gældende, når vi i de civiliserede samfund finder skoler, hospitaler, filantropiske virksomheder, politi og brandvæsen, regerings- og ad­mi­ni­stra­tions­for­an­stalt­ning­er, kirker, sekter eller religiøse samfund osv., idet alle disse realiteter hver især uden undtagelse er identiske med synlige udslag af denne væsenernes kamp mod realiteter i verdensenergierne, der er af uheldig natur for opbyggelsen af en lykkelig skæbne for individet.

Denne "kampen for tilværelsen" eller denne individets stadig tiltagende anstrengelse for at overvinde og binde de ubehagelige energiformer i naturen kendes i den daglige tilværelse under begrebet "udvikling".

Det eneste fornødne

6. Da alle væsener jo ikke er i besiddelse af den samme viden, kommer de derved til at afvige fra hverandre i deres vekselvirkning med naturen og får således en højst forskelligartet skæbne eller tilværelse.

Og det er netop gennem denne deraf opståede kæde af forskelligartede skæbner eller tilværelsesformer, at vi kan konstatere væsenernes stigen fra mørket til lyset, ligesom det jo også er det fuldkomne kendskab til samme kæde, der afslører for os, hvorfra vi kommer, – hvorhen vi går, – hvem vi er, og hvordan vi skal leve for at bringe vor egen energiudfoldelse i kontakt med den af naturen mod os rettede manifestation og derved gøre os selv til genstand for den absolutte lykke.

Da denne lykke eller fuldkomne skæbne for individet således betinges af et absolut sandt kendskab til tilværelsens dybeste love og evige grundprincipper og dermed kendskabet til selve livets mening, vil tilegnelsen af et sådant kendskab for det, kosmisk set, endnu ubevidste jordmenneske være identisk med "det absolut eneste fornødne".

Livets Bog et resultat af pligtfølelse

7. Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har været i stand til at opleve ovennævnte kendskab i en sådan renkultur, at det på alle måder retfærdiggør det guddommelige ord:

"Se alt er såre godt",

og derfor kun kan eksistere som identisk med det absolut direkte svar på det for verden stadig aktuelle spørgsmål "hvad er sandhed", har jeg følt det som min pligt at gøre denne min oplevelse eller viden tilgængelig for almenheden; og det er netop dette mit førstehåndskendskab til de kosmiske realiteter, der, i form af et overjordisk forsyn eller guddommeligt væsen, behersker altet, jeg under udtrykket "Livets Bog" eller "den evige visdom" bestræber mig for at demonstrere.

Hensigten med illustrationerne

8. Da en sådan demonstration nødvendigvis må indeholde emner eller tankeformationer, som det almene jordiske menneske endnu aldrig eller kun lejlighedsvis har beskæftiget sig med og derfor ikke kan have nogen som helst mental træning i at fastholde og udnytte i sin bevidsthed, har jeg ment det gavnligt, at give disse tankerealiteter materielle synlige udtryk, således at disse i stedet for kun at udgøre mentale manifestationer, som kun den trænede tænker eller okkultist ville have gavn af, nu kommer til at fremtræde i håndgribelige materielle billedformationer, der, tilgængelige for det fysiske syn, vil kunne udforskes på samme lette og ligefremme måde, som et fjerntliggende landområde med dets floder, bjerge og byer kan studeres på et over samme landområde nøjagtigt udført landkort.

Hensigten med mine illustrationer er således at gøre adgangen til studiet af det kosmiske eller åndelige verdensalt ligeså let tilgængeligt for almenheden, som studiet af de fysiske materielle landområder, gennem geografien, nu er tilgængeligt for et barn på skolebænken.

Thi det er nemlig ikke livets mening, eller planen i den guddommelige verdensordning, at studiet af disse højeste realiteter skal blive ved med kun at gælde for enkelte særlige væsener, i særdeleshed fordi der ikke findes noget større udløsende moment eller grundlag for skabelsen af den over hele verden så længselsfuldt ventede "varige fred" end netop resultatet af ovennævnte studium eller kendskabet til det kosmiske verdensalts analyse udbredt for masserne.

Symbolerne

9. For at forstå min illustrationsmåde rigtigt må man erindre, at de mentale eller kosmiske realiteter, som mine billeder er udtryk for, ikke har materiel eller fysisk form, men er identiske med kosmiske verdenslove, grundprincipper, ideer, årsager og sansemetoder. Men realiteter, der ikke har materiel billedlig form, kan jo hverken kunstnerisk gengives, kopieres eller fotograferes. Som følge heraf er mine illustrationer ikke identiske med fotografier eller kunstneriske gengivelser af det, de repræsenterer, således som tilfældet udmærket godt kan være med et landkort.

Mine billeder bliver derimod til på den måde, at når jeg ønsker at illustrere en eller anden af de førnævnte formløse realiteter, giver jeg hver af de i samme realitet forekommende vigtigste lokale detaljer et særlig udført kendemærke eller tegn, det være sig farve, streg eller figur; dernæst stiller jeg disse forskellige tegn sammen i en orden eller rækkefølge, der svarer til den for de fysiske sanser usynlige kombination, i hvilken de fremtræder i virkeligheden. Derved kommer der et materielt billede til syne, som altså i sin natur ikke er en kopi af, – men et synligt kendemærke eller holdepunkt for en indenfor det materielle område usynlig realitet.

Det praktiske resultat heraf vil så igen være dette, at de kosmiske realiteter derved får en slags tilgængelighed indenfor det materielle syn, således at nogle af de væsener, der endnu ikke har nogen udover nævnte syn højere udviklet sansebegavelse, derved på et tidligere tidspunkt end det ellers ville være tilfældet også kan begynde at arbejde med, og derved få kendskab til disse for dem ellers skjulte sider af livets oplevelse.

Mine illustrationer gengiver således ikke billedligt det, de er udtryk for, men symboliserer derimod samme og vil derfor retmæssigt kun være at udtrykke som symboler.

  © Martinus Institut 1981

Læs videre i Livets Bog

Køb

Livets Bog bd. 1-7

i

Martinus Instituts Webshob

(Martinus er oversat til 20 sprog)

eller

Saxo

 her