redigeret og opdateret 03-11-2021

Foredrag af Martinus 

(i uddrag)

 

Vend højre kind til, når du bliver slået på den venstre

"Jeg vil gerne tale til Dem om det emne, der udtrykkes i den bibelske sætning: "Vend højre kind til, når du bliver slået på den venstre"...

Ethvert menneske er udsat for at komme i berøring med denne sætnings princip hver eneste dag...

At tage sætningen aldeles bogstaveligt og praktisere den som sådan 100% ville indbyde andre til at gøre én fortræd...

I vor tid ville det f.eks. betyde, at et sådant tænkt væsen ville blive underkuet og rippet for alt, hvad det ejede...

Men Forsynet har skabt en zone, hvor det vi kalder retsvæsen, politi og myndigheder sørger for beskyttelse af væsenerne i de felter, hvor det ellers ville være selvudslettende, at "vende den højre kind til, når man bliver slået på den venstre"...

Først når vi er nået frem til den beskyttende zone, hvor omtalte kærlighedsprincip begynder at gøre sig gældende, kommer det nye princip til syne:

"Vend højre kind til..." hvilket betyder, at man skal vende klogskaben, visdommen eller forstanden til.

Et menneske kan blive "slået" på mange måder... Hvis De en dag møder et menneske, som er i godt humør, og ødelægger dette menneskes gode humør med ond sladder og rygtesmederier, da er dette menneske kommet ud for at få slået sin bevidsthed i stykker...

Personlig kommer jeg aldrig ud for på nogen som helst måde at måtte bruge det dræbende princip under nogen form – ganske uanset hvilke hændelser, jeg skulle komme ud for...

Jeg har været udsat for ros, for at blive smigret – nogle har sagt, jeg var en bedrager, andre en svindler – nogle har tilbedt mig – andre har syntes, jeg var en charletan. –

Men jeg lever i en zone, hvor jeg ikke behøver løfte en hånd for at blive renset for sådanne beskyldninger, som er udslynget mod mig af andre væsener.

Hele min væremåde og fremtræden vil rense mig for ubehagelige beskyldninger... Jeg har den lykke at være i kontakt med Guddommen og naturen – og den lykke, jeg har, vil De allesammen komme henimod – det er den zone, der er målet...

Når man befinder, sig i denne tilstand, bekymrer man sig ikke mere om, hvem der skal sejre i dag eller i morgen... for det er allerede bestemt for århundreder siden...

Min mentale ligevægt er fuldstændig urokkelig uberørt af alt, hvad der sker af krig ude i verden. Det er min natur – det er en vanefunktion hos mig ikke at tage mig af personligt ubehag... Det er fordi, jeg er så levende bevidst i tingene, at jeg ikke forventer noget som helst andet, end det der sker..

Jeg ved, at det, der sker, er det mest fuldkomne, der i øjeblikket kan finde sted – på grundlag af fortiden og med henblik på den udvikling, der skal finde sted i fremtiden...

Det udviklede menneske, som kender de guddommelige love, ser, at alt sker så fuldkomment, som det overhovedet kan ske...

Derfor dette udtryk: "Vend højre kind til..." – det er et udtryk, ethvert menneske, der stiler efter en højere åndelig udvikling, burde tænke meget over...

At være i kontakt med denne sætning er en betingelse for at komme i Det rigtige Menneskerige...

Den ny himmel og den ny jord er ikke prisgivet krigeriske væsener... Væsenernes udvikling vil ikke blive forsinket af den krig, vi oplever. Den er et led i det store kredsløb, der gennemløber sin gang fuldstændig uberørt som årstidskredsløbet – som sommer og vinter, "der ikke aflader"...

Tankens magt

"I dag vil jeg gerne tale til Dem om TANKENS MAGT...

Tanken er det første bindeled mellem Jeg'et og Livet...

Tanken er i virkeligheden DET HELE... ALT er manifestation af tanker....

De 6 grundenergier er kun 6 forskellige former for tanke...

Der eksisterer ikke noget som helst i verden, som ikke er tanke...

Når man har kosmisk dagsbevidsthed i den åndelige verden, bliver det klart, at Altet er ét stort væsens forskellige tankeformer...

Det VI oplever, er jordklodens vilje og tanker...

Også vi har en koncentreret organisme, der ligesom jordklodens holdes sammen, fordi vi VIL holde den sammen. At denne vilje er en automatfunktion, er en sag for sig...

Det, der er opbygget i overensstemmelse med universets byggemåde, er logisk...

Guddommen tænker i kontakt med de samme energier, som vi gør... den tankegang, der ikke går imod universets, er fuldkommen...

Det jordiske væsen er et fostervæsen, så længe det ikke har kosmisk bevidsthed...

Den guddommelige verdens tankemanifestation er så højt hævet over det jordiske menneskes, at sidstnævnte er at betragte som stenenes og krystallernes i forhold til vor...

Krigen er en realitet, der må til for at vække menneskene til en højere form for tænkning...

Man kan kun afskaffe krigen ved at afskaffe den i sit eget indre og skabe freden der...

Derfor kan det ikke noksom råbes ud, at det er kærlighed, humanitet, intellektualitet, logik og harmoni, der skal til fra nu af og fremefter for at skabe fred...

Ved at følge kærlighedens og logikkens love i alt, hvad De foretager Dem, kan De ikke få andet end fred i Deres indre.

Selvfølgelig finder jeg ikke alt lige behageligt – men jeg finder alt logisk...

Når man når frem til at kunne SE og TÆNKE, det er logisk at sige:

"Fader, ske ikke min, men din guddommelige vilje" – når det er blevet til automatisk C-viden at acceptere tingene i den rækkefølge de sker, så er man i kontakt med livet.

Da ser man, at alt til sidst udløser sig i kærlighed og logik, og da forstår man, at "alt er såre godt"...

 

Tankernes verden

En anden stor realitet i denne menneskelige bevidsthed er den, der kaldes TVIVLEN....

Tvivlen opstår, når den tankeverden, der har båret mennesket, styrter i grus...

Med visse mellemrum opstår der mentalt gråvejr eller solformørkelse i menneskets indre verden.

Hvorledes kan man hindre, at mennesket mister lykken og taber glæden ved livet, når tvivlen går ind i dets sind?...

Det gælder om at nå til et stadium, hvor man kan undgå alle former for tvivl...

For væsener, der forsker og studerer de åndelige ting upartisk og logisk, er det virkelig muligt at nå til en tilstand, hvor al tvivl er udelukket – hvor der ikke eksisterer nogen form for tvivl...

Man skal nå til et stadium, hvor man lærer at fjerne alt det, der hedder krig og krigens årsag fra sin indre verden – nemlig tvivlen!...

Det må blive en standardoplevelse for Dem, at De ikke kommer ud for tvivl...

Det er min opgave at skabe vished hos Dem om, at De er udødelig – når De har opnået denne vished, så kommer De ikke ud for tvivl...

Det er verdensgenløsningens opgave at klarlægge verdensbilledet og livets love for de væsener, der har forudsætninger for at forstå disse ting, så de ikke mere kommer ud for tvivl...

Der er ikke nogen som helst, der skal tro på de ting, jeg står og siger – De skal derimod undersøge det, jeg lærer Dem...

Den viden, jeg har, har jeg fra mit eget liv...

Jeg kan SE det hele uafhængig af bøger og andre væsener...

Jeg lever ikke på tro eller formodninger, men på kendsgerninger...

Så længe man lever på tro, må der komme sorger og lidelser...

Mennesket skal komme dertil, at Guddommen ikke er en tro, en formodning, det har fået fra andre mennesker – men noget det selv kan opleve...

Det at leve er underkastet kunstneriske love. At leve livet er den største kunst, der findes...

Det vi viser menneskene, må være LIVSKUNST...

De skal allesammen blive livskunstnere...

Den indre verden, tankeverdenen, er Deres virkelige verden – ikke verden udenfor...

Vi må lære at forstå, at også genstande er tanker...

Alt, hvad der overhovedet eksisterer og finder sted i livet er tanker...

Huse, gårde, himlen – alt er tanker! Vi tænker, Guddommen tænker, mikroindividerne i os tænker!...

... Man må ikke blive så følsom, så følelsesmæssig afhængig, at man ikke nænner at sige det og det, ikke nænner at gribe ind der og der. En følelsesoverladet tankegang er ikke kærlighed...

Kærlighed er ikke en blid sentimentalitet... Kun den kærlighed, der er identisk med intellektualitet og logik, er ægte kærlighed...

Man må frigøre sig fra tvivlens lænker. Jo mere man er frigjort af tvivlens lænker, jo større kraft får man til at "smitte" andre væsener...

Det særlige ved alt er, at vi smitter med vort væsen...

Det "gode" smitter, det "onde" smitter...

Vi kan ikke eksistere uden at blive set eller omgås med andre, som bliver "smittet" af vor bevidsthed. Men så gælder det jo om at smitte med en god bevidsthed...

De må stræbe efter at komme til at synes om de ting og de væsener, De ikke kan lide...

Det gælder om hele tiden at foretage en vågen dagsbevidst udrydning af det, De ikke kan lide!...

Når det er blevet til vished, at "alt er såre godt": – at en hvilken som helst udløsning af begivenheder er den mest fuldkomne, den kan være – med henblik på fortiden og også med henblik på fremtiden – da er der ikke mere nogen, man ikke kan vise kærlighed – og da er man Guds synlige redskab på Jorden...

 


Samværet med Guddommen

talte Martinus om begrebet "SAMVÆRET MED GUDDOMMEN":...

"Samvær med Guddommen er det, De alle stiler efter og længes imod...

For at opnå et effektivt samvær må visse livslove opfyldes...

At mærke Guddommens nærhed lader sig kun gøre, når man kan manifestere logisk kærlighed...

Det er blevet min mission at synge den vise, at man må indstille sig på at se det bedste hos sine medmennesker – ligesom det er min opgave at forklare, at dette er den mest ufejlbarlige vej til at lære at "SE" Guddommen. Ligeledes er det blevet min mission at bevise, at "alt er såre godt"...

Det kan måske synes kedeligt for Dem stadig at høre denne vise, men det er min pligt hele tiden at overbevise Dem om det, som jeg ved er det absolut vigtigste – det absolut eneste fornødne...

Sætningen "Fader, forlad dem, thi de ved ikke, hvad de gør" er en videnskabelig sandhed!...

Det er på basis af denne videnskabelige formel samværet med Guddommen kan opleves...

Dette samvær er ikke blot at vide, at der er en Gud et eller andet sted henne men at man fornemmer, at Guddommen er inde i en selv og i alle andre – i solen – i planterne – i dyrene – i ALT...

og det må man lære at kunne SE SELV! Når man selv kan SE det, bliver samværet med Guddommen det faste punkt i tilværelsen...

De skal ikke tro det, fordi jeg står her og siger det... De skal selv efterhånden komme til at opleve det...

Man må lære at se, at lidelser er et led i Guds plan, og at de væsener, der lider, er undergivet en forceret udvikling...

At "Alt er såre godt", betyder ikke, at man skal råbe Hurra, når man ser en forbrydelse finde sted... men man skal føle sympati og kærlighed, uanset hvad der sker...

Et menneske, der dræber et andet menneske, kan ikke gøre andet på det udviklingstrin, han befinder sig – og der er intet, der forhindrer os i at sende kærlige tanker til morderen for at mildne hans tunge skæbne. – Vi må forstå, han er et barn, der ikke er nået til skelsår og alder i tilværelsen...

Vi fortjener hverken ros eller dadel...

Pænt tøj vil alle gerne ha' på – vi vil alle gerne se pæne ud i det ydre. Men vor bevidsthed er ikke altid lige køn!...

Det er ikke nok, De vasker Deres fysiske legeme – husk også på at "vaske" Deres bevidsthed! – Der findes mange såkaldt civiliserede mennesker, der er åndeligt ubarberede, ja, som åndeligt set stinker!...

Tænk over, at på den anden side graven bliver Deres indre verden synlig!...

Her – i den fysiske verden kan vi godt skjule vort indre, men det kan vi ikke, når vi er "døde". I den åndelige verden kommer Deres personlige indre verden til skue for alle væsener dér...

Man skal nå frem til ikke alene at se Hansen og Petersen som fysiske foreteelser. Der skjuler sig noget andet bag disse navne – og dette andet er Guddommen! –

Er man gal i hovedet på en af disse Hansener og Petersener, er det i virkeligheden Guddommen, man er utilfreds med – og så kan man ikke forvente at være i kontakt med Guddommen...

De analyser, jeg manifesterer, skal være vejledende frem til Guds-bevidstheden...

Dette at "elske hverandre" må ikke være en høflighedstilstand...

Vi må prøve at forstå vore medmennesker på samme måde, som vi har forståelse af dyr og planter. Når vi ser en rose, en tidsel eller et kålhoved, forventer vi jo ikke, de skal være andet og mere end de er. Denne forståelse skal vi også overføre på menneskene, således at vi ikke venter os andet og mere end de kan manifestere...

Når De forsøger at forstå alle mennesker, som de er, og sender kærlige tanker til alt og alle – da vil De også forstå og opleve livets mening og opnå samvær med Guddommen."

 

At være ét med Guddommen

..."At være ét med Faderen" er den bevidsthedstilstand, der er det levende væsens mål i spiralkredsløbet – det er det samme som at have kosmisk bevidsthed og se alt med Guds øjne...

Vi har endnu en tendens til at tro, at Gud befinder sig et eller andet sted henne. Men det er et fattigt billede i forhold til den realitet, der kaldes "den hellige ånds overskyggelse af bevidstheden"...

"Talsmanden den hellige ånd" er ikke nogen person – det er en tilstand, gennem hvilken der skabes tanker af en materie, der kaldes "den hellige ånd"...

Den udviklede forsker kan ikke i naturen blive vidne til noget, der ikke er logisk...

Naturens love udløser sig i kredsløb...

Planternes, dyrenes og klodernes organismer udtrykker logik og plan og fremtræder i fuldkomne, logiske baner...

At mene, at der kan manifesteres logik uden en skabende bevidsthed bagved, er det samme som at sige, at tingene skaber sig selv...

Hvis man viser Dem en lille globus, vil enhver sige, at den har ikke skabt sig selv. Men hvorfor skulle da den store globus, der hedder Jorden, have skabt sig selv?...

Alle de ting, der er skabt af mennesker, er ikke blevet til "af sig selv".

Og vi har ikke ret til at bruge nogen som helst anden form for logik, hvis vi vil bedømme skabelse på andre felter – som f.eks. når det gælder naturen...

Ved at bruge den logik, der kommer til udtryk i naturen, kommer vi langsomt til klarhed over, at der må være intelligens og vilje bag alt...

Det eneste sted, hvor der kan findes noget, der ikke er skabt logisk, er på det menneskelige skabeområde...

Men hvis mennesket ikke kunne skabe ulogisk, ville det aldrig nogensinde komme til erkendelse af, at det var et selvstændigt væsen...

Idet den guddommelige bevidsthed er indrettet således, at såfremt vi handler ulogisk, vil følgerne ikke undlade at vise sig, kommer mennesket til kundskab om, at der eksisterer en guddommelig vilje uden for vor egen vilje – og som følge heraf kan mennesket aldrig undgå at komme til at møde og komme i kontakt med Guddommens vilje...

Den moderne videnskab er begyndelsen til at forstå logikken i verdensaltet...

Men efterhånden vil videnskaben nå frem til at blive åndsvidenskab. Det vil den, når dens facitter ikke alene fremtræder som mål- og vægtfacitter, men tillige kan fattes som livsytringer...

Man skal nå frem til at "tale med Guddommen", som en mand taler med sin næste...

Jeg har oplevet dette at "være ét med Faderen". Det er en oplevelse, jeg har haft – at SE, at "alt er såre godt"...

Jeg ved – fordi jeg ser det... Jeg kan ikke andet end leve i kontakt med den guddommelige vilje. Jeg er derved blevet fri for al sorg og disharmoni og har fået ro og sindsligevægt...

Selvfølgelig kan jeg komme ud for lidelser i mit fysiske legeme – men min bevidsthed kan aldrig blive berørt af noget, der kan skabe melankoli og sorg...

Man må ikke tro, man mister sin individualitet og kommer til at føre en slags slavetilværelse ved at indstille sig på Guddommens vilje... Det er en individuel tilstand... Når Guds vilje og individernes vilje mødes og kommer i harmoni, da møder vi det virkelige liv...

Når vi ser vor egen udødelighed, giver det en stabilitet og en glæde, som mennesket næppe drømmer om...

Den guddommelige verden er her...

det er kun en tankeindstilling, det drejer sig om. Denne indstilling er den nøgle, hvorved der åbnes for udsyn til Guddommen som et levende væsen...

Når man kan praktisere denne bevidsthedsformel:

"Fader, ske ikke min, men din guddommelige vilje" – da kan man midt i en fysisk tilværelse komme til at opleve en forklaret, evig tilværelse"...

© Martinus Institut 1981

 

... betyder at det er uddrag

 

Læs videre her:

Sommermåned med Martinus